رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۳۶ : ای کودک جهل روز دیگر خیزی

ای کودک جهل روز دیگر خیزی
از خانه ی کوچک شک و خونریزی
از ناف جهان یکی دو روزی خوردی
فردا به حقایق جهان آمیزی
پیمایش کتاب