رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۴۰ : رسد این سخن به هر که دل پاکباز دارد

رسد این سخن به هر که دل پاکباز دارد
به هر آن که رو به شهر دل خود نماز دارد
سخن حقست و در دم شریان قلب گیرد
نکند تحمل آن که ضربان ناز دارد
پیمایش کتاب