رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۴۲ : ای خود خدا پنداشته در چرخش نیلوفری

ای خود خدا پنداشته در چرخش نیلوفری
جز آه و افغان قرنها بر خود چه دیگر می خری؟
ای از جهانها بی خبر! برخیز زین امواج شرّ!
این پند بی قیمت ببر تا زین تباهی بگذری
پیمایش کتاب