رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۵۳ : مردم خسته بیا روشنی خواب ببین

مردم خسته بیا روشنی خواب ببین
چشم بر غیر فرو بند و خود ناب ببین
این همه پرسه که در عالم اوهام زدی
یک دمی بس کن و جمعیّت احباب ببین
پیمایش کتاب