رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۵۵ : مصحلت این است: مستی و تمام!

مصحلت این است: مستی و تمام!
عشق گوید مست شو ای عقل خام
زهد و ورع و شرع و فرع و کار خلق
بر تو ای پیمانه ی هستی حرام
پیمایش کتاب