رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۶۰ : با نام خدا ز تن برون باید تاخت

با نام خدا ز تن برون باید تاخت
از این سر و این بدن برون باید تاخت
با نام خدا به روح باید برخاست
از ذلّت این کفن برون باید تاخت
پیمایش کتاب