رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۶۲ : ای خفته از این خفته تر آیا بشوی؟

ای خفته از این خفته تر آیا بشوی؟
بیدار شو که دار و ندارت زده اند
بیهوده چه لافی که ز بیدارانی؟
تو خفته ای و خفته به دارت زده اند
پیمایش کتاب