رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۶۴ : گنج زر خاک سر راه خدا مردان است

گنج زر خاک سر راه خدا مردان است
راه، روشن شده از ذات رخ ایشان است
برکت از پنجره ی مردم ایشان بارد
رحمت از خرقه یشان بدرقه ی هر جان است
پیمایش کتاب