رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۶۹ : صوفیان بین که به صد سلسله تزویر کنند

صوفیان بین که به صد سلسله تزویر کنند
شه بخوانند خود و خلق به زنجیر کنند
قلم جلوه چو در جوهر ابلیس زنند
خلقتی برده و خود جاعلی پیر کنند
پیمایش کتاب