رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۷۰ : مردمان چو فیض عام می گیرند

مردمان چو فیض عام می گیرند
عارفان ره دوام می گیرند
مردمان برده ی خیر و شرند
عارفان هر دو رام می گیرند
پیمایش کتاب