رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۷۱ : ما عفو ز کار و بار انسان گشتیم

ما عفو ز کار و بار انسان گشتیم
بیرون ز طریق چرخ ویران گشتیم
چون عزم حریم پاک جانان کردیم
در منزل عشق عاقبت جان گشتیم
پیمایش کتاب