رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۷۲ : امروز اگرچه لاف گویان آزاد

امروز اگرچه لاف گویان آزاد
ارّابه ی عقل بر فلک بنشانند
این دکّه ی ورشکسته پاکان دانند
آن نیست که این کَلاچگان می خوانند
پیمایش کتاب