رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۷۳ : فلسفی چو بر طینت خویش

فلسفی چو بر طینت خویش
کاسه های عقل می لیسد
عاشق امّا به برکت یار
رشته های نور می ریسد
پیمایش کتاب