رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۷۴ : زائران! به محضر دوست

زائران! به محضر دوست
حالیا کام عشق می رانید
چون کلام عشق می خوانید
خرّما که عقل می خیسد
پیمایش کتاب