رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۸ : طفره رو از بستگی! باج مده خویش را

طفره رو از بستگی! باج مده خویش را
ریشه کن و ساقه زن عقل بداندیش را
مصلحت روح چیست؟ عشق و دگر هیچ هیچ
گوش ده این صحبت ساده ی درویش را
پیمایش کتاب