رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۸۱ : در ره پر خون عشق یار فراوان چه کار؟

در ره پر خون عشق یار فراوان چه کار؟
روح چو پرورده شد قامت انسان چه کار؟
راه میان تو بس، شهر نهان تو بس
خلقت جان تو بس، خلق پریشان چه کار؟
پیمایش کتاب