رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۸۷ : سرسلسلۀ نکبت عقلست و سخن اینست

سرسلسلۀ نکبت عقلست و سخن اینست
کاین فتنه گر اوهام خود کولی مسکین است
خود شاه نمایاند این نوکر شیطانی
من فاش کنم امّا این روسپی دین است
پیمایش کتاب