رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۸۸ : بگوید روز، پس روزش ببینم

بگوید روز، پس روزش ببینم
بگوید شب، شبش با او نشینم
نهم تاج سرم قد قامت دوست
اگر بر آسمانی یا زمینم
پیمایش کتاب