رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۹ : ای دوست مرا به خویشتن وامگذار

ای دوست مرا به خویشتن وامگذار
با خویشتنم مرا تو تنها مگذار
امروز که سر فکنده ام در ره عشق
یک ضربه زن و کار به فردا مگذار
پیمایش کتاب