رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۹۴ : انجمن عشق تو اینجا مجو

انجمن عشق تو اینجا مجو
در قفس خاک پریشا مجو
انجمن عشق درون دل است
مکّه و بسطام و لهاسا مجو
پیمایش کتاب