رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۹۵ : مردمان نازجو با بنگ خوش

مردمان نازجو با بنگ خوش
مردم حق با طریق جنگ خوش
مردمان نازجو با رنگ و نقش
مردم حق در ره آهنگ خوش
پیمایش کتاب