رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۰۰ : باز‌ آمده ام ز محفلی گور پرست

باز‌ آمده ام ز محفلی گور پرست
آن گمشدگان چرخ مزدور پرست
دیروز لگد به بخت منصور زدند
امروز طناب دار منصور پرست
پیمایش کتاب