رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۰۵ : رشته ها را دانه دانه وانمودن کار ماست

رشته ها را دانه دانه وانمودن کار ماست
خواب را از زنگی و رومی ربودن کار ماست
دم زدن از هیچ و لاف صوفیانه کار نیست
لاف را از مردم صوفی زدودن کار ماست
پیمایش کتاب