رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۰۶ : صحبت کودکانه را در ره کودکانه جو

صحبت کودکانه را در ره کودکانه جو
شور و شر کتاب را سوی کتابخانه جو
سوی من آسمان بجو، جان تو بخواه و جان بجو
ای تو که بی کرانه ای، قسمت بی کرانه جو
پیمایش کتاب