رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۱۲ : سزاوارم که امشب جام گیرم

سزاوارم که امشب جام گیرم
بنوشم زان لبان، آرام گیرم
گشایم پیرهن از قامت چرخ
بر ِهفت آسمانش نام گیرم
پیمایش کتاب