رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۱۳ : خموشان با خموشان راز دارند

خموشان با خموشان راز دارند
خموشان صحبت پرواز دارند
سخن خیزد ز خورشید خموشی
خموشان ز آفتاب آواز دارند
پیمایش کتاب