رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۱۵ : رهروان عشق! در احضار دوست!

رهروان عشق! در احضار دوست!
بر شوید ای دوستان در کار دوست
این من و این عطرهای جان فزا
این شما و این ره گلزار دوست
پیمایش کتاب