رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۲۰ : عالم ببین پر ز هوای کودکان پیر

عالم ببین پر ز هوای کودکان پیر
ای دوست بنگر به پیکر این وهم بی نظیر
علّامگان وهم این سوی و شیخان بی خدا
پیچیدگان عقل آن سوی و بیچارگان سیر
پیمایش کتاب