رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۳ : همه نام آوران پیشت نشسته

همه نام آوران پیشت نشسته
ز هر چه دام و نام و جان گسسته
مؤذّن نام تو در گنبد افکند
که ارکان فلک قامت شکسته
پیمایش کتاب