رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۳۲ : خرقه ی صوفی و عبای فقیه

خرقه ی صوفی و عبای فقیه
صرفه ندارد دم جنگاوری
هر دو بر آتش زن و دیوانه شو
تا که خدا را تو به چنگ آوری
پیمایش کتاب