رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۴۳ : چون دلم بیرون شد از دور فلک

چون دلم بیرون شد از دور فلک
عالمی دید از تبار روشنی
عالمی از رنگ ها و صوت ها
عالمی از جشنهای بی منی
پیمایش کتاب