رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۴۷ : تکیه کلام ما توئی، باده به جام ما توئی

تکیه کلام ما توئی، باده به جام ما توئی
ذرّه به ذرّه جزء جزء بَه که تمام ما توئی!
خاصیت عوام، تو! عامی خاص و عام، تو!
ظلمت عقل و روشنی وقت قیام ما توئی
پیمایش کتاب