رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۵۰ : چیست بگو این جهان؟ هیچ! سرای گمان

چیست بگو این جهان؟ هیچ! سرای گمان
بازی اقوام عقل، کودکی وهم و جان
چیست بگو کار ما؟ خدمت بی قید و شرط
ریختن گرد عشق بر سر و دوش جهان
پیمایش کتاب