رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۵۵ : عشقست به بازار و خریداری نیست

عشقست به بازار و خریداری نیست
با جنس نو خلق کهنه را کاری نیست
بازار خدا نه سمت سمساری هاست
اینجاست بیا بیا که دیواری نیست
پیمایش کتاب