رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۵۶ : حافظ جانهای سرخ، حلم زبانهای سرخ

حافظ جانهای سرخ، حلم زبانهای سرخ
آتش روح القدس، رمز اذانهای سرخ
در شب تاریک روح حامی اصحاب جان
در دل هر امتحان خطّ و نشانهای سرخ
پیمایش کتاب