رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۵۷ : آتشی افکنده بودم دوش بر

آتشی افکنده بودم دوش بر
چلچراغ سود و سودا و سواد
روح دیدم صد چراغ آفتاب
چون سحر برخاستم در چشم باد
پیمایش کتاب