رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۵۹ : چون برانداز کنم شیوه‌ی دلداری تو

چون برانداز کنم شیوه‌ی دلداری تو
قصدت از این همه جز خانه‌براندازی نیست
فتنه‌ها می‌کنی و خلق نمی‌داند هیچ
قصّه‌ی عشق که می‌گویمشان بازی نیست
پیمایش کتاب