رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۶ : ما عشق تو جانا به دل افروخته ایم

ما عشق تو جانا به دل افروخته ایم
در سوز نگاهت به جهان سوخته ایم
خاکستر خود به مشت و آتش به نهان
خاموشی شعله از تو آموخته ایم
پیمایش کتاب