رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۶۳ : تنها بیا در سوی من

تنها بیا در سوی من
تنها تو را دارم سخن
تنها بیا تا روح را
بیرون کشم از جان و تن
پیمایش کتاب