رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۶۶ : چون که بیرون گشته ام از آدمی

چون که بیرون گشته ام از آدمی
در خدایم چون خدایم هر دمی
چون خدایم در خدا در هر دمی
من کجا اینجا کجا کو آدمی
پیمایش کتاب