رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۶۷ : بزن به ساز و نقاره که صبح پاک دمید

بزن به ساز و نقاره که صبح پاک دمید
غمم فلک شد و جانم به وصل ماه رسید
بزن که هجر شبانه به مهر روح شکست
سپاه مروّت و عدلش عدو به دار کشید
پیمایش کتاب