رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۶۸ : سزاواری برون از تن بخیزی

سزاواری برون از تن بخیزی
از این سوداچۀ من من بخیزی
سزاواری رها گردی ز اوهام
ز عصر آجر و آهن بخیزی
پیمایش کتاب