رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۶۹ : معنی پیمانه در فرهنگ دل دشوار نیست

معنی پیمانه در فرهنگ دل دشوار نیست
باده از او، جام از تو، نوش جان دیگران
بانگ مِی سر داده ایم و عصر نو آغاز شد
نوبت مستی و اینک امتحان دیگران
پیمایش کتاب