رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۷۳ : بیرون ز فلک چو نور باید برخاست

بیرون ز فلک چو نور باید برخاست
زین خانه ی سوت و کور باید برخاست
از راه میان که عاشقانش دانند
در لامسه ی حضور باید برخاست
پیمایش کتاب