رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۷۶ : چنان عاشق شدم من در ره تو

چنان عاشق شدم من در ره تو
که هر جا خویش بنمایم به آنی
تو خاموشش کنی با آتش خویش
چنین با عاشقانت مهربانی
پیمایش کتاب