رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۷۸ : وقتست دلا ز خویش بیرون باشیم

وقتست دلا ز خویش بیرون باشیم
این خود به فنا دهیم و مجنون باشیم
وقتست زخواب آدمی برخیزیم
بر فرق فلک چونان شبیخون باشیم
پیمایش کتاب