رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۸ : هر جامه که می جویم پیراهن این تن نیست

هر جامه که می جویم پیراهن این تن نیست
با من نتوان بنشست زیرا که منم من نیست
این من که تو می بینی پیراهن احرام است
چون طوف تمام آید جز جامه و دامن نیست
پیمایش کتاب