رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۸۰ : خوشم این چنین که امشب سر آسمان گرفتم

خوشم این چنین که امشب سر آسمان گرفتم
ز جهان بریدم امّا به نهان جهان گرفتم
به نهان رسیدم آنجا که سر خیال سرخست
سر سرخ و زرد بردم ته ریسمان گرفتم
پیمایش کتاب