رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۸۸ : عاشق از وسع فلک بیرون است

عاشق از وسع فلک بیرون است
قدر عاشق ز فلک افزون است
عاقلی بس کن و با ما برخیز
بنگر این عیش جهانی چون است
پیمایش کتاب