رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۹۱ : مرا ای آسمان بیدارتر کن

مرا ای آسمان بیدارتر کن
در آغوشت مرا هشیارتر کن
مر از آب خود نوشان و جوشان
مرا از نان خود پروارتر کن
پیمایش کتاب